Co je to topografie? Je to vědní disciplína studující povrchové útvary na povrchu Země, případně jiných pevných těles Sluneční soustavy (planet, měsíců, planetek atd.). Velmi těsně tak souvisí s kartografií, která se zabývá zakreslováním popsaných útvarů. V přeneseném slova smyslu je pak toto označení používáno pro obecné pojmenování povrchu (tvaru) těchto objektů.

 

Co musí mladý hasič ovládat na hru Plamen?

 1. Správně stanovit sadu topografických značek 
 2. Zorientovat mapu pomocí buzoly
 3. Měření azimutu podle vybraného bodu (pouze starší)

Topografické značky

= topografické značky jsou vlastně značky zakreslené v turistických mapách a pomáhají nám s orientací v terénu. Nerozumíte některým pojmům?

Trigonometrické body = vrcholy trojúhelníkové soustavy. Tyto body jsou v terénu stabilizovány např. povrchovou značkou (kamennými hranoly, kovovým cepem) a podzemním značením (skleněná či kamenná deska). Nejdůležitější z nich jsou zvýrazněny - pilíře, věže. Každý trigonometrický bod má svůj list, kde jsou k němu vedeny všechny důležité informace. Trigonometrickou soustavou je rozděleno celé území ČR.

Vrstevnice = křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou nadmořskou výškou

Nivelační značky = body, které slouží jako vztažné body pro výšková měření. U každého bodu je pak evidována nadmořská výška v metrech

 

Orientace mapy pomocí buzoly

= orientace mapy znamená natočení mapy tak, aby se směr severu na mapě shodoval se skutečným směrem k severu (směr severu na mapě je nahoru)

 • Buzolu nastavíme do základního stavu - nastavíme značku severu (N) proti rysce, ve středu nosné desky buzoly
 • Na mapu přiložíme buzolu tak, aby buzola směřovala na sever mapy (obvykle horní okraj mapy)
 • Pak už jen stačí natáčet mapu spolu s buzolou tak, aby se střelka dostala mezi zvýrazněné severní rysky

Stále si nevíte rady? Zkuste to podle videonávodu v záložce Instruktážní videa

 

Azimut vybraného bodu

= úhel, který je sevřen mezi směrem na sever a směrem na určený nebo zvolený orientační bod nebo směrem pochodu. 

 • měří ve stupních ve směru hodinových ručiček. Má-li určovat směr pochodu, říkáme mu pochodový úhel.
 • známe-li směr severu a azimut, můžeme jednoduše určit směr vyjádřený azimutem
 • naopak ať přímo v terénu nebo na mapě můžeme určit azimut, abychom vyjádřili odchylku objektu od severního směru

 

Jak se měří azimut?

 1. Z místa, kde stojíme, si určíme objekt, kterému budeme určovat azimut (azimut bude platit z toho místa, odkud provádíme měření)
 2. Položíme si buzolu na dlaň tak, aby šipka na buzole mířila na objekt
 3. Otáčíme kolečkem tak dlouho, dokud se nezakryje sever magnetické střelky se severem na stupnici
 4. Odečteme na stupnici hodnotu azimut

 

Hodnocení topografie na hře PLAMEN

 1. ÚKOL: Topografické značky

 • za každou nesprávně určenou značku obdrží hlídka 1 trestný bod
 • pomoc jiným členům hlídky se hodnotí jako nesprávná odpověď
 • soutěžící musí odpovědět přesným názvem topografické značky dle Směrnic (např. značka č. 12 není pouze "hájovna", ale je nutné říci "hájovna myslivna")
 • pořadí jednotlivých názvů může být přehozeno, název však musí být kompletní
 • není brán zřetel na to, zda soutěžící použil jednotné či množné číslo názvu značky
2. ÚKOL: Zorientování mapy pomocí buzoly
 • za nesprávné zorientování mapy obdrží hlídka 5 trestných bodů
 • povolená tolerance mapy je +- 6°
 • při hodnocení musí rozhodčí posuzovat pouze to, je-li mapa zorientována správně (je-li v toleranci)
 • není možno hodnotit postup, jakým hlídka mapu zorientuje - např. na kterou část  mapy pokládá buzolu, to záleží pouze na hlídce
3. ÚKOL: Stanovení azimutu vybraného bodu (pouze starší)
 • za nesprávné určení azimutu obdrží hlídka 5 trestných bodů
 • povolená tolerance azimutu je +- 6° v porovnání s přehledem správných azimutů ověřených hlavním rozhodčím závodu
 • hodnocení, zda byl azimut určen správně, provádí sčítací komise po doběhnutí hlídky do cíle ZPV
 • rozhodčí na stanovišti pouze zapíše do příslušné kolonky startovního průkazu hodnotu azimutu, kterou družstvo naměřilo